Mål: M 4613-17

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har funnit att det förelegat rätt att med stöd av rennäringslagen uppföra en stuga inom Vindelfjällens naturreservat och att stugan därmed inte är dispenspliktig. Mark- och miljööverdomstolen har med beaktande av omständigheterna och vad som framkommit om den planerade stugans storlek och användning bedömt att den inte omfattas av rennäringsrätten enligt rennäringslagen och att det därför krävs dispens från naturreservatsreglerna för att uppföra den. Eftersom det saknas särskilda skäl för detta har Mark- och miljööverdomstolen med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställt länsstyrelsens beslut att avslå ansökan om dispens.