Mål: M 4323-17

Avgörande

Tillstånd enligt naturreservatföreskrifter för uppförande av vindkraftverk inom ett naturreservat. MÖD har bedömt att uppförandet av fyra vindkraftverk inom Malingsbo-Klotens naturreservat inte skulle äventyra reservatföreskrifternas syfte, vilket framförallt är att bevara områdets karaktär av barrskogslandskap och att underlätta för allmänheten att vistas i området och uppleva dess naturvärden.