Mål: M 2689-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om tillstånd till tömning av en täktsjö utgör markavvattning som omfattas av markavvattningsförbudet i Stockholms län. Då förutsättningar för dispens inte förelegat har tillståndsansökan avslagits.