Mål: M 5465-17

Avgörande

Skadeståndsansvar med anledning av grävningsarbete. Vid grävningsarbete har en ledning som försett en fiskodling med vatten grävts av med omfattande fiskdöd som följd. MÖD har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att omständigheterna inte motiverar ett strikt ansvar enligt 32 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, men att företaget som ansvarade för grävningen har brustit i omsorg vid arbetets utförande och att företaget därför har ett skadeståndsansvar enligt den nämnda bestämmelsens första stycke.