Mål: F 6436-17

Avgörande

Ägaren till en fastighet omfattande bl.a. 62 ha skogsmark belägen på en ö i Mälaren ansökte om servitut för rätt till väg och nyttjande av kaj på en grannfastighet för lastning och lossning av timmer och tyngre maskiner. De åtgärder som skulle krävas för att på den egna fastigheten eller platsen för ett tidigare bildat servitut anlägga en angöringsplats som fyller dessa funktioner har bedömts var så omfattande att de inte framstår som rimliga. Kravet på väsentlig betydelse har därför ansetts vara uppfyllt liksom kravet på båtnad. Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom återförvisat ärendet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.