Mål: M 550-17

Avgörande

Villkor avseende utsläpp av processavloppsvatten. Bolaget ska enligt gällande tillstånd leda över avloppsvattnet till det kommunala avloppsreningsverket. När avloppsreningsverket är förhindrat att ta emot det ska avledning ske till bolagets sedimenteringsanläggning under viss tid. Mark- och miljööverdomstolen har förlängt denna tid från 72 timmar till 30 dagar, eftersom det numera framgår av bolagets utredning att en sådan reglering är miljömässigt acceptabel samt rimlig och möjlig för bolaget att klara.