Mål: M 11525-17

Avgörande

Klagomål över ändrad användning av mark m.m. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt underinstansernas beslut att inte meddela förbud eller försiktighetsmått i anledning av ändrad markanvändning. Mark- och miljödomstolens dom meddelades innan överklagandetiden hade gått ut och detta rättegångsfel har avhjälpts här.