Mål: P 2072-17

Avgörande

Myndighetsnämnden förelade fastighetsägare att återställa vissa åtgärder på en ekonomibyggnad som enligt nämnden vidtagits i syfte att ändra byggnadens användning till fritidshus. Fastighetsägaren har överklagat beslutet och gjort gällande att byggnaden sedan lång tid tillbaka använts för fritidsändamål. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte finns tillräckligt stöd för att byggnaden även tidigare använts för fritidsändamål och att det därför krävts bygglov för den ändrade användningen. Det har därmed, med något undantag, funnits fog för att förelägga fastighetsägaren att återställa åtgärder som utförts på byggnaden och som möjliggjort dess användning som fritidshus.