Mål: P 2875-17

Avgörande

Bygglov för plank. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att ge lov för ett plank i tomtgräns. Trots plankets höjd, som delvis beror på dess placering i ett dike, får det anses förenligt med anpassningskravet i plan- och bygglagen.