Mål: F 6960-16

Avgörande

En samfällighetsförening har fattat beslut om att en gemensamhetsanläggning i form av en grusväg skulle asfalteras samt om debiteringslängd för den planerade åtgärden. Eftersom asfaltering skulle innebära en standardförbättring och medföra en avsevärd höjning av den årliga utdebiteringen har MÖD bedömt att den planerade åtgärden inte kan hänföras till anläggningens förvaltning i egentlig mening och att den därför inte är förenlig med samfällighetsföreningens ändamål. Besluten om asfaltering och debiteringslängd har därmed stått i strid med 18 § i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.