Mål: M 9211-18

Avgörande

Tillstånd till gruppstation för vindkraft. Mark- och miljödomstolen har avslagit ansökan med hänvisning till att förekomsten av fladdermöss i området medför att platsen för vindkraftsparken inte uppfyller lokaliseringskravet i 2 kap. 6 § miljöbalken. Efter det att viss komplettering av utredningen getts in har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att verksamheten inte kommer att påverka någon fladdermusart på populationsnivå. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen för prövning av övriga frågor.