Mål: M 4981-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att sökandena genom arrendeavtal jämte tilläggsavtal samt rådighetsmedgivande och förklaring från fastighetsägaren har visat att de har rådighet över det vattenområde där den ansökta vattenverksamheten ska utföras. Mark-och miljödomstolens slutliga beslut om avvisning m.m. har därför undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.