Mål: P 2342-19

Avgörande

Anmälan om olovligt byggande. Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat ärendet till nämnden för vidare handläggning. Det har funnits anledning att anta att byggnad uppförts i strid med bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgräns. Nämnden hade därför inte bort avskriva ärendet utan åtgärd med hänvisning till att fastighetsgränsen var oklar.