Mål: M 1845-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i mål om tillstånd till gruppstation för vindkraft funnit att verksamheten kan tillåtas på platsen och föreskrivit vissa ytterligare försiktighetsmått till skydd för tjäder.