Mål: M 10106-18

Avgörande

Fastställelse av va-avgift m.m.. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en samfällighetsförenings beräknade va-avgift har varit förenlig med 31 § lagen om allmänna vattentjänster och den kommunala likställighetsprincipen.