Mål: F 4679-19

Avgörande

En fastighet som bestod av två skiften var föremål för en lantmäteriförrättning. Skifte 1 avstyckades och skifte 2 utgjorde stamfastighet vilken anslöts till en gemensamhetsanläggning. Stamfastigheten hade således enligt MÖD varken nybildats eller ombildats och bestämmelsen i 42 a § första stycket anläggningslagen är därför enligt sin ordalydelse inte tillämplig. MÖD konstaterade vidare, i likhet med MMD, att utfart för stamfastigheten redan var rättsligt säkrad och att det saknades rättsligt stöd för att besluta att stamfastigheten skulle ansluta till en gemensamhetsanläggning.