Mål: F 2037-19

MÖD 2019:29

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en sträckning för vatten-och avloppsledningar som avviker från ett utpekat u-område är förenlig med gällande detaljplan och med 6 § ledningsrättslagen. Med undanröjande av underinstansernas beslut har målet därför återförvisats till lantmäteriet för förnyat beslut i fråga om ledningsrättsåtgärden.