Mål: M 10874-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att sökanden genom ett servitut och till servitutet hänvisade handlingar har styrkt att sökanden har rådighet över delar av det vattenområde som ansökan om vattenverksamhet avser. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen för prövning av ansökan i sak.