Mål: P 12336-18

Avgörande

Bygglov för enbostadshus. Den ansökta åtgärden strider mot gällande detaljplan i fråga om våningsantal. Avvikelsen har inte bedömts som liten och byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov har därför upphävts.