Mål: M 7797-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att två dammar, vilka har en funktion som spegeldammar och ligger på fallsträckan i naturfåran för ett kraftverk, har ett tekniskt och miljömässigt samband med kraftverket. Det är därför i det här sammanhanget fråga om en och samma verksamhet enligt 11 kap. 6 § miljöbalken och dammarna kvalificerar sig till att omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har ärendet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.