Mål: M 5879-18

Avgörande

Dispens från förbud mot markavvattning. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att en restriktiv tillämpning av möjligheten till dispens är avsedd och att bedömningen av området som berörs ska ske utifrån ett helhetsperspektiv som omfattar både verksamhetsområdet och omgivande miljöer.

Mark- och miljööverdomstolen har i detta fall funnit att det finns naturvärden i området som berörs och att det därför inte saknar betydelse från naturskyddssynpunkt. Mot bakgrund av den restriktiva tillämpning som är avsedd har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det inte finns särskilda skäl att ge dispens från förbudet mot markavvattning i detta fall.