Mål: M 8919-18

Avgörande

En fastighetsägare hade byggt en paddock vilket enligt grannar och vägsamfällighet medfört att dräneringen av platsen förändrats så att dagvatten översvämmar väg och grannfastigheter. Länsstyrelsen hade förelagt fastighetsägaren att säkerställa en äldre dräneringslednings funktion. MÖD fann att det av utredningen i målet framgår att det finns stora osäkerheter om dräneringsledningens position och vilket resultatet skulle bli av en kostsam grävning och spolning. MÖD ansåg därför att föreläggandet inte var befogat och upphävde det.