Mål: M 12288-18

Avgörande

Avvisad ansökan om utdömande av vite. Mark- och miljödomstolen har avslagit en ansökan om utdömande av vite med hänvisning till att överträdelse ej skett vid den tidpunkt som nämnden gjort gällande. Nämnden har därefter gett in en ny ansökan med angivande av en annan tidpunkt för när överträdelse ska ha skett. Mark- och miljödomstolen har avvisat den senare ansökan med hänvisning till sitt tidigare avgörande. Avvisningsbeslutet har överklagats av nämnden.

Eftersom domstolens första avgörande innebar att ansökan om utdömande av vite prövades i sak och eftersom den senare ansökan, trots justerad tidpunkt för påstådd överträdelse, får anses avse samma gärning, anser Mark- och miljööverdomstolen att det tidigare avgörandet utgör hinder mot att pröva nämndens nya ansökan om utdömande av vite. Överklagandet avslås.