Mål: P 11200-18

Avgörande

MÖD har undanröjt ett beslut om bygglov och återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Mark- och miljödomstolens dom har inte gått nämnden emot och nämnden har därmed inte haft rätt att överklaga domen.