Mål: M 12304-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit en ansökan om dispens från biotopskyddet för att ta bort del av en stenmur och uppföra en nätstation som ska ersätta en befintlig stolptransformator. Åtgärden utgjorde en del i ett arbete med att ersätta befintlig luftledning med markkabel. Domstolen konstaterade att vid valet av plats har beaktats att jordbruksmark intill stenmuren skulle tas i anspråk om man inte kan ta bort del av stenmuren och att någon förutsättningslös utredning av möjlig plats för stationen inte presenterats och ansåg att det inte förelåg särskilda skäl för dispens.