Mål: M 7582-18

MÖD 2019:36

Vägledande avgörande

Tillstånd för bergtäkt. Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till täktverksamhet mm. Mark- och miljööverdomstolen har endast ändrat vissa villkor. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit bolagets yrkande om att öka mängden massor som får föras in för i huvudsak efterbehandlingsändamål. Bolaget har inte visat att det huvudsakliga syftet med införseln av massorna är att ersätta ett annat material som annars hade använts. Mark- och miljööverdomstolen har därför bedömt att det inte är frågan om ett återvinningsförfarande. Även frågor om tillåtlighet och övriga villkor.