Mål: F 1201-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat ärende om omprövning av gemensamhetsanläggning till lantmäterimyndigheten för bl.a. fastställande av andelstal för kraftstation. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det generellt sett inte är lämpligt att vid bestämmande av andelstal enligt 15 § anläggningslagen bortse från tillfälliga men förutsebara perioder då trafiken till och från kraftstationen är omfattande, t.ex. vid större underhållsarbeten.