Mål: M 2946-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har jämkat ett utdömt vite till noll med hänsyn till klagandens ekonomiska förhållanden. Ansökan om utdömande av vite har därför avslagits.