Mål: P 375-19

Avgörande

Återställande av försutten tid. Fråga om kommunen efter ett beviljat bygglov underrättat granne enligt 9 kap. 41 b § PBL. När det av kommunens diariekort framgår att meddelandet skickats till grannen och ifrågavarande granne finns med på en lista över grannar, har kommunen ansetts ha fullgjort sin underrättelseskyldighet, varför ansökan har avslagits.