Mål: M 3305-18

Avgörande

I ett mål om tillstånd till vindkraftspark enligt den s.k. boxmodellen har sökanden i Mark- och miljööverdomstolen framställt ett tilläggsyrkande om tillstånd till en fast placering av vindkraftverken med en viss mindre flyttmån. Mark- och miljööverdomstolen har med hänvisning till instansordningsprincipen återförvisat målet till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning.