Mål: P 10744-18

Avgörande

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus. Mark- och miljödomstolen avgjorde målet utan att nämnden hade yttrat sig till domstolen och utgick från den felaktiga uppfattningen att nämnden hade ändrat sig i frågan om detaljplan krävs. Detta ledde även till att domstolen inte prövade andra invändningar som den klagande hade framställt mot nämndens förhandsbesked. Mot denna bakgrund upphävdes mark- och miljödomstolens dom och målet återförvisades dit för fortsatt prövning.