Mål: P 3438-18

Avgörande

Bygglov för uppförande av flerfamiljshus med fem lägenheter. Fråga var om avvikelse från detaljplan som föreskriver friliggande bostadsbyggnad. MÖD ansåg att planen ska mot bakgrund av syftet med densamma tolkas som att det är egnahems/villabebyggelse som avses och att det i normalfallet avser en- och tvåfamiljshus. Bygglov nekades därför.