Mål: P 4498-18

Avgörande

Kommunens beslut att anta en detaljplan har upphävts. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att planhandlingarna inte uppfyller kraven i 4 kap. 33 § PBL på grund av bristande redovisning av naturvärden kopplade till ek. Det har därför inte varit möjligt att bedöma planens konsekvenser och om det gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Även fråga om miljöorganisations klagorätt.