Mål: P 8249-18

Avgörande

Fråga om bygglov för stall för hästar och foderförråd. Mot bakgrund av utredningen i målet ansåg MÖD att byggnaderna inte kunde bedömas som bygglovsbefriade ekonomibyggnader i jordbruksverksamhet. I bygglovsfrågan ansåg domstolen att byggnaderna inte överensstämde med översiktsplanens syfte att säkra en god hushållning med brukningsvärd jordbruksmark.