Mål: M 10827-18

Avgörande

Klaganden begärde tillsyn avseende pågående vattenverksamhet på en grannfastighet och länsstyrelsen avslutade ärendet utan åtgärd. Sedan klaganden till Mark- och miljööverdomstolen gett in nytt material bestående av fotografier och filmer har domstolen, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, bedömt att det finns anledning att utreda om ytterligare tillsynsåtgärder behövs. Mark- och miljööverdomstolen har därför återförvisat målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.