Mål: P 10076-17

Avgörande

Bygglov för enbostadshus. Lantmäterimyndigheten har avstyckat bostadsfastighet med utfartsservitut på s.k. skaftväg. MÖD har inte funnit anledning att ifrågasätta Lantmäterimyndighetens bedömning. MÖD har bedömt att tillfartsvägen uppfyller kraven i 8 kap 9 § PBL och att dagvattenfrågan kan hanteras vid det tekniska samrådet. MÖD har fastställt nämndens beslut att ge bygglov. MÖD har bedömt att byggnadsnämnden inte har klagorätt.