Mål: M 8454-18

Avgörande

Föreläggande att söka tillstånd för anmäld vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen anser att den aktuella åtgärden att förlänga en brygga inte påverkar grannarnas nyttjande och åtkomst till sitt vattenområde. Risken för störningar från följdverksamhet omöjliggör inte heller ett anmälningsförfarande. Föreläggandet att söka tillstånd upphävs därför och ärendet lämnas tillbaka till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.