Mål: F 2882-18

Avgörande

Inrättande av gemensamhetsanläggning. Fråga om Lantmäteriet borde ha beslutat om fördelning av kostnader för uppförande av gemensamhetsanläggningen som uppkommit före anläggningsbeslutet. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att Lantmäteriet genom den andelstalslängd som hör till anläggningsbeslutet har uppfyllt skyldigheten att besluta om andelstal för utförande och drift. Genom vad som upplysts vid lantmäteriförrättningen har det vidare stått klart för sakägarna att kostnaderna för utförande, dvs. de kostnader som uppkommit under utbyggnaden av va-ledningen, inte skulle regleras i samband med förrättningen.