Mål: P 1869-18

Avgörande

Mål om bygglov för tillbyggnad inom planlagt område. Med hänsyn till befintlig byggnads placering mindre än 4,5 meter från tomtgräns har det vid en tillämpning av 39 § byggnadsstadgan varit fråga om ett planstridigt ursprungsläge. Det förhållandet att byggnaden varit redovisad på plankartan har bedömts vara information från grundkartan som inte utgör del av den antagna detaljplanen. Hinder mot bygglov har därför förelegat och överklagandet har avslagits.