Mål: M 8563-17

Avgörande

Föreläggande att ansöka om lagligförklaring och tillstånd för damm. Den aktuella dammen hade funnits på platsen under mycket lång tid och Mark- och miljööverdomstolen instämde med mark- och miljödomstolen att en urminnes hävd hade uppkommit. Med beaktande av den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2019, enligt vilken urminnes hävd jämställs med ett tillstånd enligt miljöbalken i rättskraftshänseende, fann domstolen att tillsynsmyndigheten saknat grund för föreläggandet.