Mål: P 10333-18

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har avslagit nämndens ansökan om utdömande av vite då det saknades uppgift om att vitesföreläggandet delgetts. Med hänsyn till att nämnden i MÖD inkommit med delgivningskvitton som visar att föreläggandet delgetts, har MÖD undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.