Mål: P 6187-18

Avgörande

Detaljplan för uppförande av flerbostadshus i centrala Karlstad. Med hänsyn till planområdets belägenhet och då planen överensstämmer med vad som i översiktsplanen anges om förtätning, är den byggrätt som planen medger att betrakta som en förväntad utveckling. Den olägenhet i form av skuggning som uppkommer för boende i närbeläget hus har av MÖD inte bedömts som betydande. Det har inte heller funnits anledning att upphäva planen med hänsyn till trafikbuller eller luftföroreningar. MÖD har fastställt beslutet att anta detaljplanen.