Mål: P 8218-19

Avgörande

Klagorätt. MÖD har funnit att en förening, som vid tidpunkten för överklagandet hade varit verksam under cirka åtta månader och som bildats med enda syfte att driva en viss uppkommen fråga i ett enskilt exploateringsföretag, inte bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att den kan anses representera allmänheten för att bevaka allmänna naturskydds- eller miljöintressen. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har därför inte ändrats.