Mål: P 8051-19

Avgörande

Klagorätt. MÖD har funnit att en förening, som vid tidpunkten för överklagandet hade varit verksam under cirka åtta månader och som bildats med enda syfte att driva en viss uppkommen fråga i ett enskilt exploateringsföretag, inte bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att den kan anses representera allmänheten för att bevaka allmänna naturskydds- eller miljöintressen. En enskild klagande, vars fastighet skiljs från planområdet endast av en mindre väg, har däremot ansetts ha klagorätt. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut har ändrats endast beträffande den enskilda klaganden.