Mål: M 3992-19

Avgörande

En fastighetsägare förelades av länsstyrelsen att ta bort en grind som myndigheten ansåg hindra allmänheten att passera ett område. MÖD fann att det av utredningen framgick att grinden ingick i stängslad hage med får och att grinden därmed fyller en funktion för djurhållning. Det var därför inte uppenbart att grinden endast var avsedd för att utestänga allmänheten, varför Mark- och miljööverdomstolen Mark- och miljööverdomstolen mark- och miljööverdomstolen upphävt föreläggandet.