Mål: M 10949-19

Avgörande

MÖD har avslagit en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus. Till skillnad från mark- och miljödomstolen bedömde MÖD att platsen inte redan var ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften.