Mål: M 2505-20

Avgörande

Sedan ett bolag lämnat in en ansökan om tillstånd till verksamhet rörande framställning av livsmedel har bolaget, innan tillståndsfrågan avgjorts, inkommit med en anmälan om ändring av verksamheten innebärande att en viss del av verksamheten flyttats till en ny lokal. Länsstyrelsen förbjöd bolaget att genomföra den anmälda ändringen då denna omfattade samma verksamhet som redan handlades i det pågående tillståndsärendet. MÖD instämmer i länsstyrelsens bedömning.