Mål: F 9725-19

MÖD 2020:23

Vägledande avgörande

En ansökan om ledningsrätt har återkallats då det visade sig att området inom vilket ledningsrätt sökts inte tillhörde den fastighet som registerkartan redovisade. Att fastighetsindelningen på registerkartan inte var korrekt har inte föranlett någon eftergift eller nedsättning av förrättningskostnaderna.