Mål: M 2288-19

Avgörande

Tillstånd till bergtäkt. En sameby har gjort sannolikt att det tänkta täktområdet är beläget inom ett område som är av sådan avgörande betydelse för samebyns möjligheter att bedriva renskötsel att det omfattas av 3 kap. 5 § första stycket miljöbalken. Sökanden har inte visat att den tänkta verksamheten kan bedrivas utan att rennäringens bedrivande påtagligt försvåras. MÖD har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att tillstånd inte kan ges.