Mål: P 1820-19

Avgörande

Kommunen hade avslagit ansökan om förhandsbesked för bygglov av ett enbostadshus i område utanför detaljplan. Kommunen ansåg att byggnationen skulle strida mot översiktsplanen då platsen låg långt från kollektivtrafiken och nära områden som omfattas av strandskydd och marker med höga naturvärden samt att byggnationen inte skulle vara lämplig med hänsyn till landskapsbilden. MÖD bedömde dock att byggnationen inte kunde anses strida mot översiktsplanen i dessa delar och återförvisade målet till kommunen för fortsatt handläggning.